Jste starší 18 let?

Vstoupením na naše stránky vinosimak.cz souhlasíte s obchodními podmínkami
Na následující stránce můžete koupit alkohol. Kliknutím na tlačítko "ano jsem" potvrzujete že jste starší 18 let

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shopu) www.vinosimak.cz. Jejich součástí jsou také zásady ochrany osobních údajů.

2. Provozovatelem internetového obchodu je Víno Šimák s.r.o., se sídlem M. Majerové 1259/26, 692 01 Mikulov, IČ 25555103, plátce daně z přidané hodnoty DIČ CZ25555103.

3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Víno Šimák s.r.o., se sídlem M. Majerové 1259/26, 692 01 Mikulov, IČ 25555103, plátce daně z přidané hodnoty DIČ CZ25555103 (dodavatele), a kupujícího – fyzickou nebo právnickou osobou (kupujícího). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) v účinném znění. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy dodavatele a kupujícího občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše v účinném znění. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vinosimak.cz, stejně jako je zpřístupní ve své provozovně.

5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná třetím stranám pouze tak, jak je to popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů (zejména z důvodu správného zajištění všech funkcí webu nebo ze zákonných důvodů). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.vinosimak.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

6. Pokud je kupujícím fyzická osoba, může se jednat pouze o osobu starší osmnácti let. Uzavřením kupní smlouvy kupující – fyzická osoba výslovně prohlašuje, že je starší osmnácti let. V případě, že se ukáže toto prohlášení jako nepravdivé, kupní smlouva se nepovažuje za uzavřenou, kupující je povinen na své náklady veškeré již dodané zboží vrátit a zároveň nese vůči dodavateli i třetím stranám odpovědnost ze všechny škody, které v této souvislosti vznikly dodavateli.

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Na stránkách internetového obchodu www.vinosimak.cz. je dodavatelem prezentováno zboží k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele (viz níže). Zboží je možné objednat v obvyklém množství s přihlédnutím k velikosti jednotlivých partií. Je-li u zboží uvedena dostupnost „Skladem“, je dostupné v obvyklém množství. Je-li u zboží uvedena dostupnost „Na vyžádání“ nebo „Doprodej“, jedná se o zboží, které může být dostupné pouze v menším množství nebo po omezenou dobu. V takovém případě a u takových položek kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva nevznikne odesláním objednávky nebo jejím automatickým potvrzením vystaveným systémem e-shopu bez zásahu dodavatele, ale až telefonickým nebo e-mailovým potvrzením objednávky dodavatelem.

2. Pro objednání zboží vybere kupující vína na stránkách internetového obchodu www.vinosimak.cz. a vloží je do košíku. Seznam vybraných produktů je dostupný v košíku. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele (viz níže). Před odesláním objednávky je kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami dodavatele. Potvrzení kupujícího, že se s obchodními podmínkami seznámil, a souhlas kupujícího s použitím obchodních podmínek, je nedílnou součástí objednávky.

3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje kupujícího elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že dodavatel obdržel jeho objednávku a považuje se za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, způsob platby) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, e-mailem či telefonicky). V tom případě se za okamžik uzavření kupní smlouvy považuje až e-mailová zpráva, ve které dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu po té, co mu kupující zaslal dodatečné potvrzení objednávky.

4. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.vinosimak.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující.

6. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem na internetovém obchodě www.vinosimak.cz předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vinosimak.cz kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití výlučně tak, jak je to popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám výlučně tak, jak je to popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.

III. Platební podmínky a cena zboží

1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele (viz níže).

2. Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo zálohová platba na základě výzvy k platbě, kterou se rozumí potvrzení objednávky v případě, že kupující zvolí tuto formu platby. Sjednaný způsob placení kupní ceny je kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky.

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Tyto náklady jsou uvedeny výslovně pro jmenovitě určená množství zboží v jednom z kroků objednávky, kupující se zavazuje je respektovat a v případě, že je nerespektuje nebo s nimi nesouhlasí, kupní smlouva nevzniká ani v případě, že je objednávka odeslána a dodavatelem přijata. Odesláním objednávky kupujícím dodavateli se tyto náklady spojené s dodáním zboží stávají součástí kupní ceny za zboží.

4. Nezaplatí-li kupující v případě platby v hotovosti při předání předmětu plnění celou kupní cenu (včetně nákladů spojených s dodáním zboží), dodavatel nebo třetí osoba zajišťující přepravu zboží pro kupujícího jménem dodavatele odmítne předat zboží kupujícímu, čímž dodavatel odstoupí od kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen uhradit dodavateli náklady na dodání zboží ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebylo zboží předáno z důvodu nezaplacení kupní ceny.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Neuhradí-li kupující v případě bezhotovostní platby kupní cenu bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 14 dnů od uskutečnění objednávky kupujícím), je dodavatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez dalších nároků kupujícího.

6. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů spojených s dodáním zboží).

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu dodavatel zašle kupujícímu (i) v listinné podobě společně se zbožím s údaji vyplněnými kupujícím na místo uvedené jako adresa dodání zboží, nebo (ii) e-mailem v elektronické podobě na elektronickou adresu zadanou kupujícím a nebo (iii) ji kupujícímu předá osobně v případě osobního odběru zboží kupujícím.

IV. Doprava zboží

1. Dodávky zboží (předmětu plnění) realizuje dodavatel dle dostupnosti a provozních možností dodavatele v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy v případě platby v hotovosti při převzetí zboží nebo obvykle do 5 pracovních dnů ode dne připsání příslušné částky kupní ceny na účet dodavatele v případě bezhotovostní platby převodem. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Tuto povinnost dodávky zboží dodavatelem splní dodavatel v okamžiku, kdy dodavatel předá zboží třetí osobě zajišťující přepravu zboží pro kupujícího. Místo dodávky zboží kupujícímu je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

2. Dopravu zboží realizuje dodavatel v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle množství zboží. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.vinosimak.cz u potvrzení objednávky.

3. Dodané zboží je kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje dodavatel důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje dodavatel zásilku nepřebírat a sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. To platí též pro situace, že zásilka vykazuje zjevné vady obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.). Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

4. Podepsáním přepravního/dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

5. Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení s jeho převzetím a objednané zboží mělo být podle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, má dodavatel právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, které nepřevzetím zboží dodavateli vznikly, a dále má dodavatel právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od kupní smlouvy není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující v rozporu s kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující odmítl převzít zboží nebo jinak dodané zboží nepřevzal.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží dodavatelem kupujícímu, a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze pouze e-mailem na adresu simak.jiri@iol.cz.

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku je právem spotřebitele dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel originální obal, či při vrácení zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku V. odstavec 3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující-spotřebitel dodavateli odeslat do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zaslat na adresu sídla – místa podnikání nebo na e-mailovou adresu simak.jiri@iol.cz. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu-spotřebiteli do deseti pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, nejpozději však do čtrnácti dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

6. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit dodavateli zboží zpět úplné a nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení (láhve i zátky), v původním obalu. Při zaslání zboží zpět dodavateli je kupující povinen zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy zpět k dodavateli dostatečně chráněno proti znehodnocení. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím dodavateli vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek (bonus), je příslušná darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek, je dodavatel oprávněn nárok na výši hodnoty dárku jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany dodavatele.

VI. Odpovědnost za vady a záruka

1. Vzhledem k charakteru zboží (věci) a určení jeho použití garantuje dodavatel kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Tím se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Kupující je povinen bezodkladně po dodání zboží toto prohlédnout. Pokud kupující zjistí zjevné vady nebo nesoulad mezi tím, co je uvedeno v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu či množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů, informovat dodavatele, a to e-mailem zaslaným na adresu simak.jiri@iol.cz.Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem zaslaným na adresu simak.jiri@iol.cz. Dodavatel přijme též reklamace uplatněné v jeho sídle. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např. číslem objednávky, fakturou, apod. Reklamuje-li kupující, že zboží má zjevné vady nebo nesoulad mezi tím, co je uvedeno v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu či množství), oznámí to bez zbytečného odkladu dodavateli a vadné zboží dodavateli vrátí v původním obalu – láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující vytkne vadu zboží pokud možno přesným označením vady. Reklamuje-li kupující, že zboží má zjevné vady chuti a vzhledu, oznámí to bez zbytečného odkladu dodavateli a vadné zboží dodavateli vrátí v původním obalu – láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) alespoň ze dvou třetin tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující vytkne vadu zboží buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

4. Má-li zboží vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 2. a příslušného zákona (§ 2161 občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil (zejména špatným skladováním).

6. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě kupujícího-spotřebitele vyřídí dodavatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší.

Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací).

7. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká, bude-li zjištěno, že vada byla způsobena nevhodným skladováním zboží u kupujícího. V případě neoprávněné reklamace bude reklamace zamítnuta a zboží dodavatel vrátí kupujícímu na jeho náklady a vydá mu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

2. Kupní smlouva je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

3. Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

4. Dodavatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy simak.jiri@iol.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle dodavatel na elektronickou adresu kupujícího.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi dodavatelem a kupujícím z kupní smlouvy.

7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, resp. osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Kupující uzavřením kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností dodavatele plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní dodavatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo jiné zařízení pro přístup k webovým stránkám. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nebo jiné zařízení pro přístup k webovým stránkám kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

14. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

15. Volbou práva dle předchozího odstavce obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Víno Šimák Sledujte nás na instagramu
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

X